પ્રદર્શન

ચાઇના આયાત અને નિકાસ મેળો

શાંઘાઈ CBME

1.ચીન-આયાત-અને-નિકાસ-ફેર
2.શાંઘાઈ-CBME

હોંગ કોંગ બેબી પ્રોડક્ટ્સ ફેર

શાંઘાઈ CKE

4.હોંગ-કોંગ બેબી-પ્રોડક્ટ્સ-ફેર
5.Shanghai-CKE

દયાળુ જુજન્ડ

ભારત CBME

6.કાઇન્ડ-જુજેન્ડ

ફોટો ડિસ્પ્લે

2018CBME
2019CBME
cbme
CBME-(2)
ex3
ગઝવાન
ભારત
ફોટો1
ફોટો2
ફોટો3
ફોટો4